1. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

1.1. Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par derīgu, ja Pircējs e-veikalā apstiprina konfigurēto iepirkumu grozu, kurā norāda preču piegādes adresi, izvēlas piemērotāko apmaksas veidu un iepazīstas ar e-veikala iekšējiem noteikumiem.


2. Pircēja tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces šajā e-veikalā saskaņā ar norādītajiem noteikumiem un e-veikala iekšējiem noteikumiem.

2.2. Pircējam ir tiesības izbeigt preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar Teddyway e-veikalu. Lai izbeigtu šo līgumu, Pircējam rakstiski (pa e-pastu) jāinformē pārdevējs, izklāstot preces atpakaļatdošanas iemeslu un norādot tās pasūtījuma numuru, ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc preces piegādes. Preču pirkšanas-pārdošanas līgums nevar tikt izbeigts ES tiesību aktos noteiktajos gadījumos.


3. Pircēja pienākumi

3.1. Pircējam ir jāsamaksā visa summa par izvēlētajām precēm.

3.2. Ja piegādes brīdī Pircējs bez pamatota iemesla atsakās pieņemt pasūtītās preces vai nav norādījis pareizu piegādes adresi, viņam jāsedz piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas atkarībā no sūtījuma svara.

3.3. Pircējs, izmantojot Teddyway e-veikala pakalpojumus, piekrīt un apņemas ievērot šos pirkšanas-pārdošanas noteikumus.

3.4. Lai samaksātu par preci, pircējam ir jānorāda preces pasūtījuma numurs.


4. Pārdevēja tiesības

4.1. Ja rodas īpaši apstākļi, pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pavisam izbeigt e-veikala darbību, iepriekš neinformējot pircējus.

4.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma, vienpusēji nolemt mainīt šos noteikumus.

4.3. Pārdevējs var neizpildīt pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas priekšapmaksu un nesamaksā 7 kalendāro dienu laikā.


5. Pārdevēja pienākumi

5.1. Pārdevējs nodrošina atbilstošus apstākļus sava e-veikala izmantošanai.

5.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam uz viņa norādīto adresi un ar viņa izvēlēto piegādes metodi.

5.3. Noteiktos apstākļos, ja pārdevējs nevar piegādāt Pircēja izvēlētās preces, viņam ir jāpiedāvā cita prece, bet, ja pircējs atsakās, viņš apņemas atmaksāt naudu, pārskaitot uz pircēja bankas kontu 7 darba dienu laikā.


6. Preču piegāde

6.1. Par preču piegādi atbild pārdevējs vai pārdevēja pilnvarota persona.

6.2. Pircējam ir jāpārbauda preces stāvoklis kopā ar pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu.

6.3. Ja konstatē sūtījuma defektus, Pircējs var nepieņemt sūtījumu un to norādīt preču piegādes dokumentā.


7. Preču atdošana

7.1. Preču atdošana notiek saskaņā ar 2001. gada 29. jūnija Eiropas Savienības ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 „Par preču atpakaļatdošanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu.”

7.2. Precei, kuru pircējs atdod atpakaļ pārdevējam, jābūt pilnā komplektācijā un nebojātai.

7.3. Preces tiek atdotas pārdevēja norādītajā adresē. Preču atdošanu sedz pārdevējs tādā gadījumā, kad prece nav atbilstoša kvalitātes dēļ.

7.4. Atdodot atpakaļ nekvalitatīvu preci, pārdevējs ir atbildīgs par nekvalitatīvās preces maiņu pret kvalitatīvu preci. Ja pārdevējam nav konkrētās preces, nauda par to tiek atmaksāta pircējam.


8. Atbildība

8.1. Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām Teddyway e-veikalā.

8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kas atrodas citās vietnēs, pat tad, ja šo vietņu hipersaites atrodamas Teddyway e-veikalā.

8.3. Ja tiek radīti zaudējumu, vainīgā puse tos atlīdzina cietušajai pusei.


9. Informācijas sūtīšana

9.1. Visi jautājumi un paziņojumi tiek nosūtīti uz e-veikalā norādīto e-pastu vai sazinoties, izmantojot norādīto tālruņa numuru.

9.2. Pārdevējs sniedz visu informāciju pircējam, izmantojot pasūtījuma laikā sniegto e-pastu.


10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Šiem noteikumiem tiek piemērotas ES tiesības.

10.2. Visas domstarpības, kas radušās par šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi jārisina ES likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Product added to wishlist